Історія кафедри

Кафедру фізики Дніпропетровського медичного інституту було організовано у 1928-1929 рр. До цього часу з 1916 р. заняття з фізики почали викладати ще на медичному факультеті "Вищих жіночих курсів", які були організовані на базі гірничого інституту. В той час кафедрою фізики завідував професор А.Е.Малиновський, провідний дніпропетровський фізик, учень відомого німецького фізика Ф.Пашена.

Згідно зі зміною профілю викладання назва кафедри змінювалась декілька разів: з 1970 р. кафедра "Медикобіологічної фізики", з 1995 р. − "Біофізики та медапаратури" і з 1996 р. − "Біофізики, інформатики та медапаратури", з 2004 – "Медико-біологічної фізики і інформатики". Першим завідувачем кафедри фізики Дніпропетровського медичного інституту був професор Е.М.Скублевський (1928-1944 рр.), першими викладачами А.А.Новицький, П.К.Міцкевич та Р.А.Абрамович. Фізику в ті роки викладали по скороченій програмі для технічних вузів. Професор Е.М.Скублевський та асистент Р.А.Абрамович розробили методи оцінки температури шкіри, а також засобів захисту органу слуху від шкідливої дії шуму. Асистент А.А.Новицький займався проблемою адаптації зору під керівництвом академіка П.П.Лазарєва (НДІ біофізики, м. Москва).

В період Великої Вітчизняної війни кафедру було евакуйовано спочатку у Ставрополь, а потім у Середню Азію. Після повернення у Дніпропетровськ у 1944 році співробітники кафедри В.М.Левін, Л.І.Лисак, Л.М.Оношко, А.Д.Алексієнко, А.С.Ройтман займалися обладнанням лабораторій кафедри та налагодженням учбового процесу у важкий післявоєнний час. На протязі перших місяців кафедрою фізики завідував кандидат фізико-математичних наук Л.І.Лисак, який був призваний у Радянську армію. Після нього виконували обов'язки завідуючого кафедрою Л.М.Оношко (1944-1945 рр.) та В.М.Левін (1945-1946 рр.). З 1946 р. по 1957 р. кафедрою завідував кандидат сільсько-господарських наук, доцент М.М.Желєзнов.

З 1957 р. по 1965 р. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент А.С.Сєріков, представник наукової школи академіка АН УРСР В.І.Данилова, науковий напрямок: дослідження властивостей речовин за допомогою рентгенструктурного аналізу. Під керівництвом доцента А.С.Сєрікова старшим викладачем Н.І.Роговою та асистентом А.С.Куліковим був складений задачник для медичних вузів Радянського Союзу, який був затверджений Міністерством охорони здоров‘я СРСР і виданий видавництвом "Вища школа" у 1964 р.

З 1965 р. по 1970 р. завідує кафедрою фізики кандидат фізико-математичних наук, доцент Л.О.Свергуненко. З 1970 р. по 1987 р. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент М.А.Понятенко, який захистив кандидатську дисертацію "Спектральні дослідження розплавів солей" У зв'язку зі зміною учбової програми у 1979-1980 рр. був перероблений курс лекцій з медико-біологічної фізики. Доцентом Г.М.Юдіною були розроблені та видані методичні вказівки до практичних робіт з програмованими мікрокалькуляторами.

З вересня 1987 р. по січень 2001 р. кафедрою завідував д.б.н. В.Ф.Ушаков, який проводив електронно-мікроскопічні дослідження міжклітинних контактів, розробив новий метод дослідження механічних властивостей ультраструктур контактів гепатоцитів. В.Ф.Ушаков організував відділ біоконтролю ЦНДЛ у 1982 році і був його керівником до 1987 р. Науковим напрямком відділу біоконтролю було дослідження небезпеки, токсичності та характеру шкідливої дії промислових речовин, розробка державних стандартів та нових методів гігієнічного нормування. Під керівництвом В.Ф.Ушакова було обгрунтовано біля 20 нових гігієнічних нормативів, розроблено кілька нових методів оцінки шкідливості речовин, розроблена та створена унікальна автоматизована система "Політест" для оцінки стану лабораторних тварин, були виконані роботи по 10 госпрозрахунковим темам. У 1993 році В.Ф.Ушаков захистив докторську дисертацію, в якій побудував механічну модель міжклітинного контакту та відкрив неспецифічну реакцію контактів клітин.

У 1991 р. викладач кафедри Г.М.Швець захистив кандидатську дисертацію "Термодинаміка критичних явищ в металевому цезії". Старший викладач кафедри О.І.Іванова проводила дослідження механізмів трофічних і рухових розладів при пошкодженні нервової системи та шляхів їх корекції у співдружності з кафедрою нормальної фізіології і у 1997 р. захистила дисертацію на ступінь кандидата біологічних наук "Вплив колхіцину на проведення збудження у нервово-м'язовій системі" під керівництвом професора Е.А.Макія. В ці роки на кафедрі біофізики та медапаратури було створено нову концепцію викладання курсу біофізики та медапаратури. Предметом курсу стає викладання біофізичних основ сучасних методів діагностики стану та лікування захворювань людини. Згідно з новою концепцією був перероблений курс лекцій, а лабораторний практикум максимально насичений медичним обладнанням.

У середині 1990 р. за участю кафедри організації охорони здоров'я і обчислювального центру ДМІ була організована кафедра медичної кібернетики та обчислювальної техніки (МКОТ), перша з подібних в Україні. Завідуючим кафедрою був обраний д.т.н. А.П.Алпатов. Першими викладачами на кафедрі МКОТ були доц. О.С.Крохіна, доц. Ю.О.Прокопчук, ст. викл. В.В.Огородній, викл. Т.В.Гусліста, І.П.Кривов’язюк, С.Г.Тетерюк, пізніше − доц. Г.І.Ларіонов, доц. О.П.Саричев, викл. Ю.А.Бас, Л.С.Різник та ін.

Кафедра МКОТ підготувала цикли лекцій, методичні розробки для практичних занять, розробила необхідне програмне забезпечення. Створено книгу для широкого кола читачів: А.П.Алпатов, С.Г.Тетерюк. “Введение в операционную систему MS DOS”, Днепропетровск, «Днепркнига», 1993 (тираж 50 тис. примірників).

В грудні 1991 р. у ДМІ на базі кафедри МКОТ була проведена перша в Україні та СРСР конференція “Застосування комп'ютерної техніки в учбовому процесі медичних вузів”. Ця конференція поклала початок впровадженню комп'ютерних технологій навчання студентів медичних вузів України. Кафедра МКОТ підготувала програмні засоби для тестування знань студентів. На цій основі були створені контрольно-навчальні програми, що явилися складовою частиною процесу комп'ютеризації кафедр ДМІ.

На кафедрі МКОТ успішно велася наукова робота в напрямках: проблеми комп'ютеризації медичного навчання; розробка госпітальних інформаційних систем; чинники, що впливають на поширеність системних захворювань в областях України.

На базі кафедр біофізики і медапаратури та МКОТ у середині 1996 р. була створена об’єднана кафедра “Біофізики, інформатики та медапаратури”. З 2001 року кафедрою завідував к.ф.-м.н. С.В.Вагін. У 1983 році він захистив кандидатську дисертацію на тему “Процеси перебудови доменної структури сегнетоеластика ортофосфату свинцю”. З 1991 року його наукові інтереси переважно були пов’язані з розробкою апаратно-програмних комплексів для медичних діагностичних досліджень на базі сучасних персональних комп’ютерів та мікропроцесорів. Колектив під керівництвом С.В.Вагіна розробив низку комплексів та приладів, які впроваджені в ряді лікувальних закладів регіону, зокрема в Дніпропетровському діагностичному центрі, Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. Мечнікова, Запорізькому обласному кардіологічному диспансері, Одеському міському кардіологічному диспансері та інших.

У 2007-2014 рр. кафедрою завідував к.т.н. О.Г. Дубінський. Оновлювався викладацький склад, залучалися фахівці з фізики та інформаційних технологій, працював студентський науковий гурток з інформаційних технологій.

У 2014 - 2017 рр. кафедру очолювала доктор біологічних наук (спеціальність «біофізика») Кулагіна І.Б. Викладацький склад кафедри підсилено залученням висококваліфікованих фахівців – випускників аспірантури і кандидатів наук із спеціальності «біофізика», які також мають практичний досвід у розробці інформаційних технологій в галузях біологічної та медичної фізики, вищої освіти.

Колектив кафедри консультує співробітників інших кафедр з питань створення інтернет-сайтів, тестування курсантів та інтернів, працює над створенням та впровадженням системи дистанційного навчання.